Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Gwarancja i zaufanie

Gwarancja
Radca prawny Maja Sierosławska-Piszczek objęta jest na mocy umowy zawartej za pośrednictwem Krajowej Izby Radców Prawnych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Suma gwarancyjna wynosi 100 tys. euro na każde zdarzenie osobno.

Zaufanie/Poufność
Radca prawny ustawowo zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie i wiąże po zakończeniu współpracy.